ประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (True Digital Group)

1. บทนำ 

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทหรือ เรา”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของบริษัท จึงได้จัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของเรา (“คุณ”) รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงรายละเอียดในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 101 อาคาร True Digital Park ชั้น 9–12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่ dataprivacycenter@truedigital.com

2. เราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่าประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเท่าที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อมีฐานการประมวลผลตามกฎหมายรองรับให้เราสามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่นใด เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ เป็นการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เราห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราทำเช่นนั้น

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร ร้องขอ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเรา (เช่น บัญชี TrueID)

(2) เพื่อตรวจสอบการสมัครลงทะเบียน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันช่องทางการติดต่อ

(3) เพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร ให้บริการตามความชื่นชอบและความสนใจของคุณ ให้บริการตามที่คุณร้องขอ และ/หรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา (เช่น การเข้าใช้งานบริการ TrueID TrueYou, True Digital Academy, Online Station และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของเรา)

(4) เพื่อติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการ ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน

(5) เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

(6) เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ของรางวัล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

(7) เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

(8) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ สำรวจ วัดประสิทธิภาพ ปรับปรุงและบำรุงรักษาบริการที่มีอยู่ให้สามารถบริการได้อย่างปกติ

(9) เพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่คุณ

(10) เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการและข้อตกลงการให้บริการ

2.2 เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่ต้องปฏิบัติตาม

เนื่องจากเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เราจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม)

(3) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)

2.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลภายนอก

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต และรวมทั้งเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของเรา และ/หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของเรา และรายงานคุณหากพบกิจกรรมน่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีโดยผิดปกติ

(3) เพื่อศึกษาว่าลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงเพื่อการวางแผนและติดตามแคมเปญการตลาด วิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่คุณใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคุณ

(4) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และกำหนดประเภทลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

(5) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ของเราให้แก่คุณ โดยอ้างอิงตามข้อมูลและความชื่นชอบของคุณ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์จากเรา คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ หรือในกรณีที่เป็นการส่งผ่านทางอีเมลคุณสามารถแจ้งยกเลิกผ่านการกดปุ่มยกเลิกรับข้อเสนอ (Unsubscribe) ที่แนบในอีเมลได้

(6) เพื่อการติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ

(7) เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

2.4 การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน

เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางกรณี เราต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive personal data)

(2) เพื่อส่งข่าวสารอัปเดทดีลและโปรโมชั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และโฆษณาคอนเทนต์ต่างๆโดยอ้างอิงตามข้อมูลและความสนใจของคุณ

(3) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทในกลุ่มทรู”)* และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเราหรือของบริษัทในกลุ่มทรู รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานสินค้าและบริการของท่านและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ของบริษัท บริษัทในกลุ่มทรู หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหรือของบริษัทในกลุ่มทรู รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ 

(4) เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดขอความยินยอมจากคุณโดยชัดเจน เช่น การใช้บริการลงทะเบียนเข้าใช้งานผู้ให้บริการรายอื่นด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสบัญชี TrueID เป็นต้น 

(5) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

(6) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณใช้งานหรือเคยใช้งาน เพื่อให้คุณทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ นามสกุล 

- เพศ 

- อายุ 

- วันเดือนปีเกิด 

- สัญชาติ 

ข้อมูลติดต่อ

- ที่อยู่ปัจจุบัน 

- อีเมลแอดเดรส 

- หมายเลขโทรศัพท์ 

ข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ

- หมายเลขประจำตัวประชาชน

- หมายเลขหนังสือเดินทาง

- สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

- ชื่อบัญชี

- เลขที่บัญชี 

- รหัสผ่านบัญชี 

ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันชำระเงิน

ข้อมูลการใช้บริการ

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน

- ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ

- หมายเลขไอพี (IP Address)

- ข้อมูลคุ้กกี้

- ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน 

ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้า

- เนื้อหาที่คุณชื่นชอบ 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด

- การสำรวจความเห็นของลูกค้า

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

- หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ

- ประเภทอุปกรณ์

- รุ่นและยี่ห้อเครื่อง

- รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

ข้อมูลเสียงสนทนาระหว่างคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

- ข้อมูลการบันทึกเสียง

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

- ข้อมูลจีพีเอส

- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ (เช่น จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และการเปิดใช้งานบลูทูธ)

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

- บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

- ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- การใช้งานและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ข้อมูลอื่นๆ 

- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานบริการของเราหรือติดต่อกับเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา และจากแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและเฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสร้างและมอบให้กับเรา

ข้อมูลนี้ครอบคลุมข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา และข้อมูลที่มอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณหรือกระทำการแทนคุณ ได้แก่

 • เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสมัครบริการของเรา และเข้าใช้บริการของเรา 
 • เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา ณ ที่ทำการของเรา หรือผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์ 
 • เมื่อคุณทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของเรา 
 • เมื่อคุณตกลงรับข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงสิทธิประโยชน์ 
 • เมื่อคุณมีกิจกรรมบนบริการของเรา ได้แก่ การแสดงความเห็น การอัพโหลดเนื้อหา ภาพ หรือวิดิโอในบริการของเรา การอัพเดตโปรไฟล์ และการตั้งค่าต่าง ๆ ในบัญชี
 • ในกรณีที่คุณประสงค์จะพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับเรา เราจะขอให้คุณส่งข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม  
 • เมื่อคุณชำระเงินค่าบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าใช้งานบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น เราจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ได้แก่ 

 • ข้อมูลการใช้บริการของคุณ ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับเรา 
 • เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเราที่มีความจำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น การนำเสนอบริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าหรือร้านอาหารใกล้คุณ (คุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งการตั้งค่าอาจแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการณ์ (Operation System))
 • นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอพมือถือของเรา (คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ที่หัวข้อที่ 9 “คุกกี้ (Cookie) และการใช้งานคุ้กกี้ในประกาศฉบับนี้) คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นลง

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ

 • บริษัทที่แนะนำคุณให้แก่เรา
 • บริษัทในกลุ่มทรู และพันธมิตรของเราหรือของบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่งรวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่เรา
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากนิติบุคคล ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
 • ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบ (Credential) ของผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อใช้บริการของเรา เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณ (คุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นที่ได้มอบสิทธิไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้)
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ 
 • หน่วยงานราชการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะของบัตรประชาชน

5. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยสามารถแยกประเภทขององค์กรที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ 

 • บริษัทในกลุ่มทรูหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหรือของบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่งรวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • หน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
 • ผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา

บริษัทที่เราอาจต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และ/หรือ การที่คุณใช้บริการของเรา และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีกับเรา และ/หรือ ตามที่คุณร้องขอ 

 • ผู้ให้บริการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของเรา

บริษัทที่เราใช้เพื่อช่วยในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเรา โดยผู้ให้บริการเหล่านี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เราว่าจ้างเท่านั้น บริษัทเหล่านี้อาจรวมถึง

 • บริษัทที่แนะนำคุณให้แก่เรา
 • บริษัทที่ให้บริการด้านบริหารจัดการลูกค้า 
 • ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรม
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ  
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ด้านการตลาด และสื่อสังคมออนไลน์
 • ที่ปรึกษาด้านการฟ้องร้องคดีและการทวงถามหนี้ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
 • การควบรวมกิจการของ บริษัท และการครอบครองและการโอนผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การแบ่งบันและเปิดเผยข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวคุณได้สู่สาธารณะ และ/หรือแบ่งปันให้กับบริษัทในเครือของเรา พาร์ทเนอร์ และบริษัทอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย เช่น เราจะแชร์ข้อมูลเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไป เพื่อให้เราสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการทางตลาด
 • การแบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลอื่นหากคุณให้ความยินยอม
 • เราอาจแบ่งบันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นตามที่คุณได้ให้ความยินยอมเป็นกรณี เช่น การเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก 

6. การดูแลและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measures) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measures) เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของคุณ ไว้ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่คุณเป็นลูกค้าของเรา เราอาจเก็บข้อมูลของคุณนานถึง 10 ปีหลังจากที่คุณหยุดเป็นลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 • การรักษาความปลอดภัย การป้องกันการ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมต้องห้าม การละเมิด เพื่อปกป้องคุณ ผู้อื่น และเราจากการประพฤติมิชอบ 
 • เพื่อศึกษาข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยภายในของเราเอง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำบัญชี การระงับข้อพิพาท และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษี

เมื่อเราไม่มีเหตุที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณต่อไปเราจะดำเนินการลบข้อมูลของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนของคุณเท่านั้น  

7. ในกรณีที่คุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่เรามีกับคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้รวมถึงเราอาจยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีกับคุณ

บางกรณี เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกที่จะไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้กับเราและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่คุณมีกับเรา

8. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ คุณสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 • การเพิกถอนความยินยอม
  • เมื่อคุณให้ความยินยอมกับเราเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือการที่คุณให้ความยินยอมเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์คุณ
  • คุณมีสิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ
 • หากการเพิกถอนความยินยอมของคุณทำให้เราอาจไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้คุณได้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว 
 • แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง
 • คุณมีสิทธิแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างไร โดยเราจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • รวมถึงคุณมีสิทธิเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ
 • ขอเข้าถึง การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา รวมถึง ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้ส่งมอบแก่องค์กรและบริษัทอื่น ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • คัดค้านการประมวลผล การระงับการใช้ชั่วคราว และการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุณมีสิทธิส่งคำร้องถึงเราเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราว และขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่อีเมล dataprivacycenter@truedigital.com เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ/หรือ คำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางที่ประกาศกำหนด

9. คุกกี้ (Cookies) และการใช้งานคุกกี้ 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป
 • ศึกษาว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพของเราและบริการอื่น ๆ ของเราอย่างไรเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงให้เหมาะสม
 • ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของเราที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ
 • ปรับการตลาดที่คุณเห็นบนโซเชียลมีเดียแอพและเว็บไซต์อื่น ๆ

คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นลง

10. ผู้เยาว์

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด (“ผู้เยาว์”) และไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์โดยลำพัง (ตามที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย) หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือเมื่ออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด 

หากคุณเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์หรือเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์และทราบว่าบุตรหรือผู้เยาว์ในอำนาจปกครองของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา และสามารถขอใช้สิทธิของคุณได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากคุณเป็นผู้เยาว์ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ขอให้บิดามารดาของคุณหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราโดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจะขอความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

11. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ แจ้งเตือนทางอีเมลแก่คุณ ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการตอบรับหรือยอมรับการปรับปรุงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการของเราได้ 

*หมายเหตุ

บริษัทในกลุ่มทรู ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ จำกัด, บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์จำกัด, บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด, บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น แนลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน), บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด, บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จำกัด, บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด, บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด, บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด, บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด, บริษัท ทรู จีเอส จำกัด, บริษัท ทรู ทัช จำกัด, บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด, บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด, บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด, บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการอินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด, บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, True Internet Technology (Shanghai) Co., Ltd, บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด”), Crave Interactive Limited, Crave Interactive B.V., Crave Interactive Inc, PT True Digital Indonesia, True Digital Philippines Inc., True Digital Vietnam Joint Stock Company, บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน), K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. (จดทะเบียนต่างประเทศ), บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จำกัด, บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด, True Trademark Holdings Company Limited, Gold Palace Investments Limited, Golden Light Co., Ltd., Goldsky Co., Ltd., บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด, บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด, True-Kona Cayman GP, LINE Games-True-Kona Global Fund Limited Partnership

ปัจจุบันประกาศความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564