เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดวง360

เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการเว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) "ดวง360 (Star360 )" บน

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android") ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง พร้อมกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้อย่างละเอียด การที่ท่านใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้วย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. บทนิยาม

ข้อกำหนดการใช้บริการ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดวง360 (Star360)

บริษัท หมายถึง บริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือบางกรณีอาจเรียกว่า “เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนและตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ตามทะเบียนเลขที่ 101556001383

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ (Website) www.Star360.net รวมถึงแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "ดวง360 ( Star360 ) "

บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ (Website) www.Star360.net

แอพพลิเคชั่น หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า "ดวง360" บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ("iOS") และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ("Android")

การให้บริการดูดวง แนะนำเบอร์มงคล ของมงคล หมายถึง การให้บริการดูดวง แนะนำเบอร์มงคล ของมงคล การให้คำปรึกษา และการพูดคุย ตามศาสตร์การดูดวงผ่านการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

ผู้ให้บริการ หมายถึง หมอดูซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัทผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือAgency ที่ได้ทำสัญญากับทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญศาสตร์การดูดวง และประสงค์จะให้บริการดูดวงแก่ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับบริษัทผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และประสงค์จะรับบริการดูดวงกับผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย

รายได้ หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการได้รับหลังจากให้บริการดูดวงแก่ผู้รับบริการจนเสร็จสมบูรณ์

ข้อ 2. ขอบเขตของข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ โดยข้อกำหนดการใช้บริการจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทได้ หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทเป็นการแสดงถึงว่าผู้ใช้บริการได้ยืนยันว่ามีอายุผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการตกลงยอมรับและสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทโดยบริษัทมีสิทธิจะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทผ่าน Customer Support ได้ที่ support.star360@truedigital.com ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้

ข้อ 3. ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไป

- ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถให้หรือรับบริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้

- บริการดูดวง ผู้รับบริการต้องทำการชำระเงินค่าบริการ ตามราคาที่ผู้ให้บริการได้ระบุไว้ก่อนรับบริการดูดวงจากผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการสามารถดูรายละเอียด สำหรับช่องทางการการชำระเงิน ในแอพพลิเคชั่น 

- บริการแนะนำเบอร์มงคล สินค้ามงคล ผู้รับบริการต้องชำระค่าบริการหลังจากได้รับคำแนะนำจากหมอดู ในกรณีที่ผู้รับบริการประสงค์จะรับเบอร์มงคล สินค้ามงคลดังกล่าว โดยดำเนินการตามกระบวนการรับเบอร์มงคล สินค้ามงคลตามกำหนด

- ผู้ให้บริการต้องให้บริการดูดวงในรูปแบบของการ video call, voice call หรือให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการ

- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินผ่านวิธีอื่นใดนอกเหนือจากการชำระเงินผ่านระบบที่แอพพลิเคชั่นกำหนดไว้เท่านั้น

- บริษัทมีสิทธิที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่าง ๆ รวมไปถึงการตลาดต่าง ๆ ของบริษัทได้ - บริษัทให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วย

ข้อ 4. ผู้ให้บริการ (หมอดู)

ข้อตกลงทั่วไป

- ผู้ให้บริการจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้ 

- กรณีที่ผู้ให้บริการได้ให้บริการดูดวง แนะนำเบอร์มงคล สินค้ามงคลครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิได้รับรายได้ตามอัตราที่ตกลงไว้กับบริษัทตามสัญญาการให้บริการ

- บริษัทจะส่งมอบรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อการให้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยผู้ให้บริการสามารถดูบทนิยามของคำว่า "บริการเสร็จสมบูรณ์" ได้ในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ - หากมีการร้องเรียนจากผู้รับบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกคืนรายได้และมอบเงินกลับคืนให้แก่ผู้รับบริการตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนการให้บริการดูดวง

- รายได้ของผู้ให้บริการจะได้รับตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาการให้บริการกับบริษัทกำหนดไว้

- การแสดงความคิดเห็น (Review) ของผู้รับบริการจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้รับบริการได้ประเมินให้แก่ผู้ให้บริการภายหลังจากผู้ให้บริการได้ให้บริการดูดวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การแสดงความคิดเห็น (Review) ที่ดีอาจจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการในอนาคต

- บทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย เบอร์มงคล สิ่งของมงคล หรือบทความอื่นใดของหมอดู ซึ่งหมอดูได้ ตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีสิทธิใช้บทความดังกล่าวโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณบนเว็บไซด์

www.Star360.net หรือแอพพลิเคชั่น "ดวง360" หรือแอพพลิเคชั่น "Facebook แฟนเพจ" เป็นต้น ด้วยบริษัทเองหรือโดยคู่ค้าของบริษัท

- หมอดูรับรองว่าบทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของหมอดูตามวรรคด้านบนนั้น เป็นงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของหมอดูและหมอดูมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิใช่บทความอันเกิดจากการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด

การให้บริการ

- ผู้ให้บริการสามารถเลือกประเภทและราคาของการให้บริการได้ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะถูกนำแสดงไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

- บริการต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการ

- บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและราคาของการให้บริการของผู้ให้บริการได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- กรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการหรือกรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิยกเลิกบริการที่ผู้ให้บริการระบุไว้ได้ หรือบริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานบัญชีของผู้ให้บริการได้

- กรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการแสดงความคิดเห็น (Review) จากผู้รับบริการ บริษัทมีสิทธิในการงดการแสดงผล หรือไม่นำผลมาแสดงในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้

- ผู้ให้บริการห้ามให้ช่องทางการติดต่อใด ๆ แก่ผู้รับบริการ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท เช่น การให้ URL, Line ID, ที่อยู่ Email, บัญชี Facebook, เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใด ทั้งการระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดของผู้ให้บริการ หรือบทสนทนาระหว่างการให้บริการ (ทั้งในรูปแบบของ video call, voice call และการรับส่งข้อความ) โดยไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากบริษัทก่อน หากผู้ให้บริการฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานบัญชีของผู้ให้บริการได้ทันที

ข้อ 5. ผู้รับบริการ (ลูกค้า)

ข้อตกลงทั่วไป - ผู้รับบริการจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทได้กำหนดไว้ - ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดได้ นอกจากช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

การรับบริการ - ผู้รับบริการสามารถทำการชำระค่าบริการผ่านช่องทางการจ่ายเงินต่าง ๆ บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้เท่านั้น โดยการชำระเงินผ่านช่องทางต่างอาจจะมีค่าธรรมเนียมจากธนาคารไม่เท่ากันได้ - การรับบริการมีสามประเภท คือ การพูดคุยผ่าน video call, voice call และการส่งข้อความถามตอบ (แชท)

- ผู้รับบริการไม่สามารถชำระเงินสำหรับการให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นผ่านช่องทางอื่นใดได้ นอกเหนือจากช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ผู้รับบริการสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ในกรณีที่ผู้ให้บริการขอให้ผู้รับบริการชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้

- บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่บริษัทอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการการชำระเงินที่บริษัทใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่าง ๆ เพื่อใช้ในการชำระเงินบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการการชำระเงิน

ข้อ 6. การให้บริการ

- การให้บริการผ่าน Voice Call/ video call จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้สิ้นสุดการสนทนาแล้ว ทั้งนี้

หากในระหว่างการสนทนานั้น สายหลุดหรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถสนทนาต่อไปได้ ผู้รับบริการสามารถโทรกลับมาใหม่ได้ภายใต้เวลาการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่กำหนดไว้ในแพคเกจให้บริการ นับแต่เริ่มการสนทนา

การให้บริการจะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่การให้บริการเสร็จสมบูรณ์ (จบ video call และvoice call) และได้รับการประเมินจากผู้รับบริการ

ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งการให้บริการที่ไม่เหมาะสมได้ โดยบริษัทจะพิจารณาแก้ปัญหาให้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 7. การแสดงความคิดเห็น (Review) และคะแนนการประเมิน

- การแสดงความคิดเห็น (Review) และคะแนนการประเมินแก่ผู้ให้บริการเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และคะแนนการประเมินต่าง ๆ จากผู้รับบริการแสดงถึงความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้รับ - การแสดงความคิดเห็น (Review) เป็นสิทธิของผู้รับบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบหรือซ่อนการแสดงความคิดเห็น (Review) ที่ไม่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร - เพื่อป้องกันการใช้งานระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น (Review) และคะแนนการประเมินกับการให้บริการที่เกิดขึ้นในระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เท่านั้น การใช้งานระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีใช้งานทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการรวมถึงบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น - การแสดงความคิดเห็น (Review) จากผู้รับบริการจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงาน ผู้รับบริการสามารถเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็น (Review) ได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินได้

ข้อ 8. การร้องเรียนการให้บริการ และขอคืนค่าบริการ

- ผู้รับบริการสามารถติดต่อบริษัทได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร - บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคืนค่าบริการให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าการให้บริการในครั้ง ๆ นั้น ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิได้รับรายได้จากการให้บริการครั้งนั้น ๆ แต่อย่างใด

- บริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการขอคืนค่าบริการจากการรับบริการ ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท ความสมบูรณ์ในการให้บริการ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม

ใบเสร็จ: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ บริษัทจะจัดทำระบบส่งใบเสร็จถึงลูกค้า เมื่อบริการเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะจัดเตรียมใบเสร็จและออกใบเสร็จดังกล่าวถึงลูกค้าผ่านทางอีเมล์ ผู้รับบริการสามารถกดรับใบเสร็จได้ที่โพร์ไฟล์และ โดยต้องระบุอีเมล์การจัดส่งใบเสร็จให้ถูกต้องครบถ้วน

ภาษี: ผู้รับบริการยอมรับและตกลงว่าจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีการขายและการใช้งาน ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีสำหรับธุรกรรมอื่นใดทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการที่เกิดขึ้น

ข้อ 9. แนวทางการปฏิบัติทั่วไปของผู้ใช้บริการ

- เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ

- การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น - บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของการให้บริการของผู้ให้บริการ แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการในการตัดสินใจรับบริการจากผู้ให้บริการ - บริษัทจะไม่ปกป้องผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ - ผู้ใช้บริการจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทเท่านั้น - ผู้ใช้บริการจะต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อ 10. การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อบริษัทพบเห็นว่า มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้บริการอื่นๆ บริษัทจะทำการเตือนผู้ใช้บริการนั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เมื่อผู้ใช้บริการทำการลงชื่อเข้าใช้งาน - การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายหลัง หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นต่อไป

ข้อ 11. การควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

กรณีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายสื่อลามก อนาจาร หรือไม่เหมาะสม บริษัทไม่อนุญาตให้มีการกระทำการดังกล่าวแต่อย่างใด

กรณีการกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การสื่อสารผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ บริษัทจะมีมาตรการต่อผู้ใช้บริการที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม หรือดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง (Phishing) และการสแปม (Spam) บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้บริการห้ามกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชีการใช้งาน หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการอื่น ๆ ผ่านระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติผู้ใช้บริการอื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นในเชิงพาณิชย์ หากผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัวและการยืนยันตัวตน ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นควรจะเกิดขึ้นบนระบบของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการตกลงและยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่าย สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเท่านั้น ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบริษัท

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำของตน ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นบนระบบเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นจะถูกระงับบัญชีการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ระบบเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นเพื่อการกระทำใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรืออาญา ทั้งสิ้น

ข้อ 12. การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการสแปม (Spam)

การสร้างบัญชีใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการทุจริต การโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีใช้งานเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีใช้งานทั้งหมดของผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น บริษัทจะไม่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ทำการละเมิดสิทธิ ทุจริต หรือเบียดเบียนผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว การขายบัญชี ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชีใช้งานได้

ข้อ 13. ข้อตกลงและการยกเลิกการให้บริการ

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ หรือการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัท พบว่าบัญชีใช้งานดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น 

- บัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการรับหรือให้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นได้ 

- ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีใช้งานดังกล่าวได้ 

- ในกรณีที่บริษัททำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งานด้วยการแสดงหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้ จนเป็นที่พอใจแก่บริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อกำหนดการใช้บริการใหม่บนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดการใช้บริการใหม่ทันที

ข้อ 14. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ (User Generated Content หรือ "UGC") หมายถึง เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ ในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากบริษัท หรือเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัท

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้บริการสู่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจากผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัทได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ แต่ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ บริษัทสนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้ระบบการแสดงความคิดเห็น (Review) และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้ให้บริการได้ นอกจากนี้ ผู้รับบริการควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการรับบริการและคำแนะนำจากผู้ให้บริการ

ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการผ่านระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชีใช้งาน หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการรับบริการ เพื่อใช้ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ของบริษัท โดยบริษัท ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

ข้อ 15. การสงวนสิทธิ์การประกัน

การใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นนั้น เป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ ("as is" basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ ("as available") โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม บริษัทหรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยประมาท โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเว้น) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ17. ข้อตกลงอื่นๆ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การเข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นในแต่ละครั้งจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมในข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งจะถือตามข้อกำหนดการใช้บริการล่าสุดเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดการใช้บริการที่ปรับปรุงล่าสุด - บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น รวมถึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้ "ดวง360 “หรือ “Star360” ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

- เบอร์มงคลในถังเบอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นดวง360(star360) สำหรับบริการแนะนำเบอร์มงคล เป็นสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การทำรายการเปิดเลขหมายเบอร์มงคลจากถังเบอร์ดังกล่าว หากไม่ได้มาจากการใช้บริการแนะนำเบอร์มงคลบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นดวง360(star360) บริษัทสามารถประสานโอเปอเรเตอร์ระงับการใช้งานเบอร์มงคล เรียกคืนเลขหมาย และดำเนินการทางกฎหมายตามเห็นสมควร 

- ผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท ทำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งบทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของหมอดูได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะกระทำการทำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนบทความดังกล่าวด้วยตนเองหรือโดยคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรับรองว่าบทความอันเกี่ยวกับศาสตร์ดูดวง คำทำนาย หรือบทความอื่นใดของผู้ให้บริการที่จัดส่งให้แก่บริษัทนั้น เป็นงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บริษัททำซ้ำ ดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิใช่บทความอันเกิดจากการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด 

- หากผู้ให้บริการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือของผู้ใช้บริการอื่นใด หรือกระทำผิดกฎหมายใด ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใด หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ให้บริการตกลงยอมรับว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อผู้รับบริการที่ตนให้บริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใดนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้รับบริการที่ขอรับบริการหรือผู้ใช้บริการอื่นใดดังกล่าวตกลงยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ให้บริการนั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ให้บริการท่านนั้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และตกลงจะไม่กล่าวโทษ เรียกร้อง หรือฟ้องร้องต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท 

- หากผู้ให้บริการให้บริการดูดวง ให้คำปรึกษา หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกนั้นแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณีผู้ให้บริการให้บริการดูดวง ให้คำปรึกษา หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการรับทราบและตกลงยินยอมว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ให้บริการนั้น มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และรวมถึงจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง และหรือดำเนินคดีกับบริษัท อันเนื่องการกระทำของผู้ให้บริการ 

- กรณีที่บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ถูกผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกกล่าวหา เรียกร้อง และหรือฟ้องร้องดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการให้บริการดูดวงหรือการให้คำปรึกษาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการปกป้อง โต้แย้ง ฟ้องร้อง ว่าต่างแก้ต่าง และต่อสู้คดีแทนบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท และดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวหา การเรียกร้อง และหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการที่เป็นต้นเหตุทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความ 

- ผู้ให้บริการตกลงและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท หากมีความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้องการกล่าวหา และหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้ 

- ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จัดทำขึ้นและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย